Hearthstone: Cyflwr y Gêm, 2016

gan Elidir Jones

Fydd dilynwyr selog f8 yn gwybod am fy obsesiwn efo’r gêm gardiau Hearthstone gan Blizzard. Wnes i ei drafod yma am y tro cynta yn ystod haf 2014, a dwi wedi bod yn trio ei wasgu i mewn i bob sgwrs ers hynny. Os ‘da chi rywsut wedi osgoi fy nghlywed i’n ei drafod a does ganddoch chi ddim syniad am be dwi’n sôn, ewch yn ôl i ddarllen yr erthygl cynta ‘na. ‘Da chi’n ei haeddu o.

ASW4ACCHGE991428977059569

Wel… dwi’n dal i chwarae. Dwi’n trio cael ryw sesiwn fach i mewn bron bob diwrnod, a hyd yn oed os dwi ddim yn llwyddo i wneud hynny, dwi’n gwylio pobol yn chwarae ac yn trafod y gêm ar Twitch neu Youtube, neu’n gwrando ar bodlediadau ar HearthstoneMae’n deg dweud dydi’r un gêm erioed wedi llwyddo i ddal fy sylw am gymaint o amser, heb i fi golli diddordeb.

Dwi’n dal i fod yn hollol rybish, wrth gwrs.

Fel unrhyw gêm ar-lein efo dipyn o ddilyniant, mae Hearthstone yn newid drwy’r amser. Ers i fi sgwennu am y gêm am y tro cynta dros flwyddyn a hanner yn ôl, mae ‘na bump estyniad wedi eu rhyddhau, un ffordd newydd o chwarae’r gêm wedi ei ychwanegu, ac ychydig o newidiadau mwy cynnil wedi eu gwneud hefyd. Felly efo gymaint o gynnwys newydd, mae’n amser da i gymryd golwg eto ar y gêm, esbonio be sydd wedi newid i’r rhai sydd ddim wedi ei gyffwrdd am sbel, a thrio gwneud pethau fymryn haws i’r rhai sy’n gwbwl newydd i’r profiad.

I grynhoi’r peth yn fyr, i’r rhai diamynedd yn eich mysg: dydi’r gêm erioed wedi bod yn well nac ydi o rŵan. Ond os na fydd ‘na newidiadau mawr ar y ffordd, mae chwaraewyr newydd am ei chael hi bron yn amhosib dal i fyny efo pawb arall.

I redeg drwy’r estyniadau sydd wedi bod hyn yn hyn: gynta ddaeth Curse Of Naxxramas (Zombies! Pryfaid CopPethau mawr hyll wedi eu gwneud o sleim!). Wnaeth o ddim troi’r drol gormod, ond mae rhan helaeth o’r cardiau yn dal i gael eu chwarae mewn cystadleuaethau heddiw. Yna daeth yr estyniad mawr cynta, Goblins vs Gnomes, wnaeth ychwanegu 123 o gardiau newydd, a chyflwyno dau beth pwysig i’r gêm: 1) Robots, a 2) Steil gyflym iawn o chwarae, wnaeth hi’n anodd iawn i ennill gêm os nad oeddech chi’n bwriadu gwneud o fewn dau funud. Peth eitha drwg, os dydi hynny ddim yn glir. Ond mae robots dal yn cŵl.

Yn Blackrock Mountain, fe ddaeth dreigiau yn ran llawer mwy o’r gêm. Achos mae bob gêm angen lot o ddreigiau. Roedd ‘na lot o hanner-syniadau bach da yn yr estyniad yma, ond fe fyddai’n cymryd rhai eraill i’w gorffen nhw. Fel The Grand Tournament – yr ail estyniad mawr, efo marchogion a’r joust yn brif thema. Dyma oedd yr ymgais gynta gan Blizzard i arafu’r gêm, gan drio gwobrwyo chwaraewyr oedd yn defnyddio cardiau arafach, mwy gwerthfawr yn eu dec. Mae’n cael ei gysidro’n ddipyn o fethiant, wnaeth ddim newid y ffordd roedd y rhan fwyaf o bobol yn chwarae’r gêm.

Ac yna daeth The League Of Explorers, yr estyniad diweddara, yn ychwanegu mymryn o naws Indiana Jones-aidd i’r gêm. Campwaith. Tysa rhywun wedi cynnig cyn mis Tachwedd bod modd trwsio rhan helaeth o broblemau Hearthstone efo un estyniad cymharol fach, fyswn i ddim wedi’ch coelio chi. Tysa chi wedi dweud bod lot o’r problemau ‘na am gael eu hateb efo un cerdyn

Reno_Jackson(27228)

Enw’r boi golygus yna ydi Reno Jackson. Mae o wedi creu steil cwbwl newydd o ddec sydd – heb ddechrau trafod manylion diflas – yn rhoi’r cyfle i chi guro’r steil cyflym ‘na o chwarae, hyd yn oed efo’r cardiau mwya ara deg. Dydi’r steil yna ddim wedi diflannu yn llwyr, ond dydi chwarae fel’na ddim yn ffordd o ennill yn awtomatig bellach. Ac yn sydyn, mae du yn wyn, mae dŵr yn llifo i fyny, mae cathod a chŵn yn byw efo’i gilydd. Mass hysteria. Bellach dydi pobol ddim ofn colli yn erbyn y deciau yna, ac yn teimlo’n llawer mwy rhydd i arbrofi… ac fel canlyniad, mae ‘na gymaint o fathau gwahanol o ddec i’w gweld o ddydd i ddydd. Ar adegau yn ystod Goblins vs Gnomes neu Blackrock Mountain, roeddech chi’n tueddu i ddigalonni wrth ddod yn erbyn yr un dau neu dri o ddeciau, dro ar ôl tro. Rŵan? Mae ‘na o leia 20 o ddeciau cystadleuol i’w cael, ar ben yr holl rai sydd ddim yn ennill lot o gemau (ond yn hwyl i’w chwarae beth bynnag). Am y tro cynta erioed yn hanes y gêm, ‘da chi byth yn gwybod be ddewch chi ar ei draws, o gêm i gêm. Dyna, yn fy marn i, ydi’r datblygiad mwya pwysig yn ei hanes.

Felly dyna’r newyddion da. Ychydig ohono fo, beth bynnag. Y newyddion drwg ydi ei bod hi, ar y funud, yn cymryd oes pys i chwaraewyr newydd allu cyrraedd y pwynt lle mae ganddyn nhw ddigon o gardiau i allu arbrofi yn y lle cynta. Hyd yn oed ar ôl chwarae’r gêm am yr holl amser ‘ma, dwi dal yn bell o fod yn berchen ar bob un cerdyn. Er mwyn i chwaraewyr newydd allu bod yn gystadleuol o gwbwl, mae’n rhaid iddyn nhw wneud dipyn o ymchwil o flaen llaw, dewis dec sy’n apelio atyn nhw, a rhoi eu holl adnoddau i mewn i adeiladu’r dec yna. Mae ‘na lawer yn cytuno mai Midrange Hunter ydi un o’r dewisiadau gorau, gyda llaw. Mae’n rhad ac yn effeithiol… jyst paratowch eich hun am lot fawr iawn o gasineb gan bawb sy’n chwarae yn eich herbyn chi.

Dyma broblem fwya’r gêm, heb os. Mae’n un sy’n aml yn cael ei grybwyll fel problem gan Blizzard eu hunain, sydd i’w gweld yn eiddgar iawn i’w drwsio. Mewn cyfweliadau, o leia. Erbyn hyn, mae chwaraewyr yn tueddu i ennill mwy o  bacedi o gardiau fel gwobrau yn y broses o chwarae’r gêm… ond dim lot mwy. Mae ‘na gymaint mwy i’w wneud.

Ar ben hynny… sut i ddweud hyn…? Mae’r gêm yn dal i fod am ddim, ond… wel… dim cweit. Fe allech chi gael cardiau Goblins vs Gnomes The Grand Tournament jyst wrth chwarae’r gêm, ond os ‘da chi isio defnyddio cardiau The Curse Of Naxxramas, Blackrock Mountain neu The League Of Explorers, sy’n dueddol o fod o ansawdd gwell beth bynnag, fydd rhaid i chi chwarae am sbel i’w cael nhw am ddim. Neu jyst dalu ryw ugain punt y pop i gael y pleser o wneud. Mae’n dal i fod yn fodel reit dda o sut i redeg gêm free-to-play. Dydi o ddim fel ein bod ni’n sôn am Candy Crush Saga fan hyn na dim byd. Ond mae angen i chwaraewyr newydd fod yn ymwybodol o’r peth.

Wrth gwrs, does dim rhaid i chi gael casgliad enfawr o gardiau i fwynhau rhannau eraill o’r gêm. Wnes i sôn yn fy erthygl gwreiddiol gymaint o’n i’n hoff o chwarae Arena, sydd ddim yn dibynnu ar eich casgliad o gwbwl, ac mae’r un peth yn wir heddiw… er mod i rywsut wedi llwyddo mynd yn waeth dros amser. Mae bob estyniad yn newid siâp Arena yn llwyr hefyd, sy’n lot o help o ran cadw’r peth yn ffresh.

Ac wedyn dyna’r un ffordd cwbwl newydd o chwarae, gafodd ei lawnsio fis Mehefin diwetha. Mae Tavern Brawl yn ychwanegu set newydd o reolau gwallgo sy’n mynd ac yn dod bob wythnos – ella bod ganddoch chi ddec yn llawn cardiau sydd wedi eu penderfynu ar hap, neu’n cael chwarae fel cymeriadau cwbwl newydd sydd ddim yn y prif gêm, neu’n ymuno efo chwaraewr arall yn erbyn y cyfrifiadur. Mae’r posibiliadau yn ddiddiwedd. Ac er na fydd Tavern Brawl yn mynd â gormod o’ch amser, ‘da chi yn cael pecyn sgleiniog o gardiau am ennill, dydi o ddim yn ddibynnol iawn ar eich casgliad… ac o bryd i’w gilydd, mae Blizzard yn ei ddefnyddio er mwyn treialu syniadau newydd cyn iddyn nhw wneud ymddangosiad mwy “swyddogol”. Mae’n dipyn o hwyl diniwed.

Fedra i ddweud, heb os nac oni bai, bod Hearthstone yn un o fy hoff gemau erioed. Ac eto, dwi yn y sefyllfa ryfedd fy mod i ddim cweit yn medru ei hargymell i chwaraewyr newydd chwaith. Pan gychwynnais i chwarae, roedd pawb fwy neu lai ar yr un lefel – ond bellach, mae’r nifer o gardiau yn y gêm bron wedi dyblu, ac mae’n gwbwl amlwg pa rai o’ch gwrthwynebwyr sydd wedi bod yn chwarae am sbel, a pha rai sydd jyst yn chwarae o gwmpas.

Dwi’n meddwl mai’r ffordd orau i feddwl am Hearthstone ydi fel hobi, yn hytrach na ryw gêm ffwrdd-â-hi arall wnewch chi anghofio amdani mewn wythnos. Fel unrhyw hobi (gwnïo, chwarae offeryn, ymladd ceiliogod), mae’n rhaid i chi roi digon o amser i mewn i’r peth os ‘da chi isio ei berffeithio. Mae ‘na hyd yn oed derm ar gyfer y math yma o gêm: gemau lifestyle, sydd ddim yn cael eu mwynhau fel rhan o ddeiet cytbwys o gemau, ond yn hytrach yn cael eu chwarae fel alternatif i… wel, i bopeth arall. Bydd, fe fydd hi’n cymryd misoedd (o leia) i chi fod yn gystadleuol, ond gewch chi hwyl yn gweithio’ch ffordd i fyny at y lefel yna. Lot o hwyl. Lot fawr iawn o hwyl. Fydd rhai adegau’n hynod o rwystredig, ond dwi’n gallu’ch sicrhau chi y byddech chi hefyd yn cael profiadau gwirioneddol nyts, fydd yn gwneud i chi ddisgyn allan o’ch cadair yn chwerthin.

Ond ar y llaw arall, os ‘da chi isio gêm fedrwch chi ei chodi a’i rhoi i lawr yn fuan wedyn… mae’n ddrwg gen i, ond ‘da chi allan o lwc. Dydi Hearthstone ddim yn cynnig y math yna o brofiad bellach. Dyna brif wendid y gêm, heb os nac oni bai… ac ar yr un pryd, dyna ei phrif gryfder hefyd.

– Elidir

5 comments

  1. […] Wnes i ganu clodydd The League of Explorers ar ddechrau flwyddyn diwetha, a dydw i ddim wedi newid fy meddwl. Mae Hearthstone yn cael tri estyniad bob blwyddyn, ac mae The League of Explorers yn sefyll uwchben y cwbwl – er bod Whispers of the Old Gods yn haeddu mensh hefyd. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s